Navigácia

O škole

História školy

Z histórie školstva v kurimskom regióne

     Túto oblasť od najstarších čias podrobne spracoval PhDr. Imrich Groško vo svojej jedinečnej publikácii „Kurima a jej školy“ vydanej v roku 2000. Najstaršie boli školy farské, ktoré vznikali vo väčších dedinách, teda aj v Kurime, najstaršom sídlisku kraja. Obec má doloženú farskú školu už v roku 1600

     Začiatočné školstvo sa delilo na dedinské a mestské. V obciach prevládali jednotriedky. Vzdelávalo sa v poznaní písma, spájaní slabík, v čítaní vytlačených aj rukopisných kníh, v pravopise, krasopise, v základoch aritmetiky.

 

1919 -1938

     So vznikom samostatného československého štátu bolo potrebné riešiť veľmi zložitú situáciu v školstve, ktorá bola najvypuklejšia na východnom Slovensku. Nadaní Kurimčania sa do roku 1918 pripravovali na svoje budúce povolanie v mestách, väčšinou z učiteľského, úradníckeho a remeselníckeho prostredia.

     Bol nedostatok kvalifikovaných pedagógov. V Kurime bola rímskokatolícka a židovská škola.

     V roku 1927 bola zavedená osemročná dochádzka. Židovská škola zanikla v školskom roku 1926/27 /existovala 25 rokov/. Všetci žiaci navštevovali katolícku školu. 12. septembra 1930 boli pre väčší počet detí zriadená Štátna dvojtriedna ľudová škola /1. trieda – 65 žiakov, 2. trieda - 51 žiakov/ spolu s existujúcou cirkevnou školou /35 žiakov/. Budova štátnej školy bola otvorená 1. 12. 1933 /terajšia MŠ/.

 

1939 – 1945

     V roku 1939 prebiehalo vyučovanie v troch triedach: 1. trieda 57 žiakov, 2. trieda 51 žiakov, 3. trieda 58 žiakov. Dňom 1. apríla 1940 so zriadením nového školského inšpektorátu boli školy giraltovského okruhu pridelené k Vranovu.

     1. septembra 1942 na základe zákona 308/42 bola zriadená rímskokatolícka ľudová škola. Dochádzka detí je veľmi zlá. Cez jeseň a jarné obdobie rodičia vyberali deti zo školy na práce. V zime pre nedostatok obuvi a šatstva. Za Slovenského štátu odišla postupne z Kurimy do mestských škôl dovtedy najpočetnejšia skupina chlapcov a dievčat - z roľníckych, remeselníckych i obchodníckych rodín.

 

po roku 1945

     Dňa 24. apríla 1947 – podľa výnosu povereníctva školstva a osvety č. 38.687/47-A-II/4 bola zriadená Štátna obvodná meštianska škola v Kurime pre obvod Kurima, Poliakovce, Dubinné, Kožany, Kučín a Nemcovce.

     V apríli 1948 Ústavodarné    národné zhromaždenie Československej republiky prijalo zákon o základnej úprave jednotného školstva. Právne a organizačne zjednotil všetko školstvo na území Československej republiky. Boli zriaďované materské školy, školy I. stupňa /národné/, II. stupňa /stredné/ a školy III. stupňa /odborné, vyššie odborné a gymnázia/.

     V okrese Giraltovce boli školy rozdelené do ôsmich obvodov /giraltovský, hanušovský, chmeľovský, koprivnický, kurimský, kračúnovský, marhaňský, okruhliansky/. Väčšina škôl v okrese bola jednotriedna, 11 materských škôl, 29 národných a jedna stredná škola.

 

1976 -1977

   Začala sa prestavba ZŠ. Vyučovalo sa podľa nových učebných osnov v 1. ročníku. Títo žiaci ukončili povinnú školskú dochádzku v 8.  ročníku

 

1. 9. 1977

Začalo sa vyučovať v novopostavených budovách Základnej školy (staviteľ – OSP Bardejov).

Do školy boli integrované malotriedne školy z Lipovej, Ortuťovej, Šašovej, Dubinného, Nemcoviec. Žiaci z Kožan boli integrovaní o 1 rok neskôr.

 

1. 4. 2002

     Škole bola udelená právna subjektivita, čím sa stala samostatným právnickým subjektom.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kurime
    Družstevná 222
    086 12 Kurima
  • +421 54 739 11 10

Fotogaléria