Navigácia

1AJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk
1NJ Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk
2AJ Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
2NJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
2RJ Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
BIO Biológia
DEJ Dejepis
DOP Domov a práca
FYZ Fyzika
GEG Geografia
HUV Hudobná výchova
CHE Chémia
IFV Informatická výchova (1. - 4.)
INF Informatika (5. - 9.)
MAT Matematika
NBV Náboženská výchova
OBN Občianska náuka
PDA Prírodoveda 
PVC Pracovné vyučovanie
RVA Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností
SEE Svet práce
SJL Slovenský jazyk a literatúra
TEV Telesná výchova (1. - 4.)
THD Technika
THF Triednická hodina
TSV Telesná a športová výchova (5. - 9.)
VLA Vlastiveda
VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VUM Výchova umením
VYV Výtvarná výchova
ZSE Základy ošetrovateľstva

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kurime
    Družstevná 222
    086 12 Kurima
  • +421 54 739 11 10

Fotogaléria